LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

Czy kandydat na pracownika ma obowiązek dostarczania pracodawcy informacji o toczącym się wobec niego postępowaniu karnym?

Z jednej strony, jeżeli wobec kandydata na pracownika prowadzone jest postępowanie karne i występuje on w roli podejrzanego albo oskarżonego, to podmiot zatrudniający może mieć interes w tym, aby uzyskać informację o tym fakcie. Z drugiej jednak strony przeciwko pozyskiwaniu w/w informacji przemawiać może zasada domniemania niewinności.

Zdaniem niektórych autorów pozyskiwanie informacji o postępowaniu prowadzonym wobec kandydata na pracownika, nie stanowi dolegliwości naruszającej zasadę domniemania niewinności. „Domniemaniu niewinności, rozumianemu jako imperatyw moralny, uchybia jednak wyciąganie określonych wniosków co do właściwości kandydata na pracownika i jego przydatności do zatrudnienia ze względu na toczące się postępowanie karne, w szczególności, gdy skutkuje to odmową zatrudnienia. Wtedy zatem gdy pytanie potencjalnego pracodawcy dotyczące prowadzonego postępowania karnego ma służyć określeniu przydatności kandydata na pracownika do zatrudnienia(…) można kwalifikować je jako naruszenie owego społecznego imperatywu domniemania niewinności(A.Drozd „Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika”, Warszawa 2004r., s.183). Podmiot zatrudniający ma jednak usprawiedliwiony interes w tym, by ustalić dyspozycyjność kandydata, które toczące się postępowanie karne może w znacznym stopniu ograniczyć. Ciężkie zarzuty postawione kandydatowi mogą skutkować przecież zastosowaniem wobec niego karnych środków zapobiegawczych, czy koniecznością jego uczestnictwa w rozprawach. Wówczas negatywny wpływ postępowania karnego na sumienne i staranne wykonywanie pracy, o którą ubiega się kandydat, będzie niewątpliwy. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że przepis art. 22¹ k.p. w paragrafie 1 wśród danych, których może żądać pracodawca nie wymienia informacji dotyczącej toczącego się postępowania karnego, a więc żądanie w/w danych od osoby ubiegającej się o pracę jest bezprawne.