LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

PYTANIE O CIĄŻĘ PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

W literaturze i orzecznictwie zagranicznym pytanie pracodawcy dotyczące ciąży kandydatki uznawane jest za potencjalnie dyskryminujące. Podmiot zatrudniający nie jest w zasadzie uprawniony do pozyskiwania w/w informacji. Pogląd ten podzielany jest także przez polską naukę prawa pracy. Uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na w/w pytanie skutkuje najczęściej odmową zatrudnienia. Odmowa zatrudnienia ze względu na ciążę kandydatki, uznawane jest w literaturze jako bezpośrednie dyskryminowanie ze względu na płeć. Ciąża stanowi niewątpliwie niedozwolone kryterium rozróżniania kandydatów w trakcie ich doboru do pracy. Pytania dotyczące ciąży naruszają sferę życia prywatnego kandydatki do pracy, a często także jej cześć (ma to np. miejsce wówczas kiedy w/w pytanie zadawane jest niezamężnej kobiecie). Uzyskiwanie powyższej informacji nie jest także dozwolone na gruncie przepisu art. 22¹ Kodeksu pracy. W piśmiennictwie przyjmuje się, że pracodawca zadając przedmiotowe pytanie kandydatce, nie ma w tym usprawiedliwionego interesu.

Należy jednak podkreślić, iż zakaz uzyskiwania powyższej informacji od kandydatki nie jest bezwzględny. W niektórych przypadkach uzyskanie przez podmiot zatrudniający informacji o ciąży kandydatki na pracownicę jest temu podmiotowi wręcz nakazane. Pracodawcy nie wolno bowiem zatrudniać kobiet w ciąży przy niektórych pracach wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. z dnia 10.09.1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. 1996, Nr 114, poz. 545 ze zm.). W przypadku ubiegania się kobiety ciężarnej o zatrudnienie przy pracy jej wzbronionej, pozyskiwanie informacji o ciąży nie może być więc kwalifikowane jako dyskryminujące. Skierowany do podmiotu zatrudniającego nakaz pozyskiwania informacji o ciąży kandydatki wyłącza bezprawność jego działania, jako naruszającego sferę życia prywatnego potencjalnej pracownicy oraz wolność decydowania o życiu osobistym. Tylko wówczas odmowa nawiązania stosunku pracy z ciężarną kobietą nie narusza nakazu równego traktowania kobiet i mężczyzn. Stanowi ona wykonanie nakazu różnicującego sytuację prawna pracowników ze względu na ochronę macierzyństwa (art. 18³b § 3 k.p.).  W takim przypadku pytanie o ciążę kandydatki należy uznać za dozwolone na podstawie przepisu art. 22¹ § 4 k.p.