LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW NA DZIECI W ROZWODZIE

I ACa 671/15 – wyrok SA Katowice z dnia 17-12-2015

Szczególne uregulowanie dotyczące orzeczenia o alimentach na rzecz małoletnich dzieci w wyroku rozwodowym a zakaz wyrokowania ponad żądanie

Osoba uprawniona do żądania imieniem małoletnich należnych na ich rzecz alimentów w sprawie rozwodowej, nie jest zobligowana wskazaną w pozwie czy w też piśmie procesowym ich wysokością. Z reguły dokładna możliwość określenia ich wysokości powstaje dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, na etapie wyrokowania. Wskazanie tej kwoty nie jest również wezwaniem zobowiązanego do zapłaty. Wskazać też należy, że niejednokrotnie zdarzają się i sytuacje (przypadku zgłoszenia przez rozwodzących się małżonków przeciwnych wniosków co do władzy rodzicielskiej), że żądania alimentacyjne na rzecz dzieci zgłaszane są przez obie strony w odwrotnej konfiguracji – i w tym przypadku nie zachodzi konieczność oddalenia żądania strony, której stanowisko nie zostało uwzględnione. Przyjąć należy, że sąd w powyższej materii nie jest związany żądaniem i spoczywa na nim z urzędu obowiązek ustalenia potrzeb małoletnich oraz możliwości majątkowych zobowiązanego, a w konsekwencji wysokość należnych alimentów. To szczególne uregulowanie stanowi wyjątek od przewidzianej w art. 321 § 1 KPC zasady wyrokowania jedynie co do przedmiotu, który był objęty żądaniem.