Dział spadku

Dział spadku

podział pomiędzy spadkobierców dziedziczonego majątku spadkowego. Można go dokonać w trybie sądowym (nieprocesowe postępowanie), bądź umownie (przy czym jeżeli do spadku należy nieruchomość umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego). Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku. Działu spadku dokonuje się poprzez podział fizyczny, bądź tez poprzez przyznanie części przedmiotów tworzących spadek określonym spadkobiercom z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź też poprzez sprzedaż majątku spadkowego i podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy spadkobierców. Na żądanie dwóch lub więcej spadkobierców sąd może wydzielić im schedy spadkowe w całości lub w części w taki sposób, że przyzna im pewien przedmiot lub pewne przedmioty należące do spadku jako współwłasność w określonych częściach ułamkowych. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia. Uchylenie się od skutków prawnych umowy o dział spadku zawartej pod wpływem błędu może nastąpić tylko wtedy, gdy błąd dotyczył stanu faktycznego, który strony uważały za niewątpliwy.

Czytaj również:

Darowizna

Przewiń do góry