Wyłączenie rodziców od zarządzania majątkiem dziecka

Zasada jest, że zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice posiadający władzę rodzicielską. Zgodnie z art. 101 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są ono obowiązani sprawować go z należytą starannością. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Zarząd sprawowany przez rodziców nad majątkiem dziecka, może jednak zostać ograniczony przez sąd. Podstawą takiego rozstrzygnięcia jest przepis art. 109 § 3 k.r.o., zgodnie z którym sąd może ograniczyć władzę rodzicielską poprzez m.in. powierzenie zarządu majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Niewiele jednak osób posiada wiedzę, że rodziców można pozbawić zarządu nad majątkiem dziecka. Nie tylko w drodze orzeczenia sądowego ale także na mocy woli darczyńcy, czy też spadkodawcy. Dzieje się tak najczęściej w przypadku złych stosunków rodzinnych panujących pomiędzy np. dziadkami dziecka, a jego rodzicami. Możliwość taką przewiduje przepis art. 102 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym w umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców.

Zastrzeżenie takie darczyńca może zamieścić tylko w umowie darowizny. Nie jest ono skuteczne , jeżeli zostało wyrażone już po przyjęciu darowizny przez dziecko. Wyłączenie testamentowe może być natomiast dokonane także w testamencie późniejszym.

Majątkiem wyłączonym na podstawie art. 102 k.r.o. spod zarządu rodziców zarządza zarządca wyznaczony przez darczyńcę lub spadkodawcę, a w braku takiego wyznaczenia – kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Zarówno zarządca, jak i kurator podlegają nadzorowi sądu opiekuńczego (stosuje się do nich przepisy o opiece) i muszą uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą zarządzanego przez nich majątku. Wskazać także trzeba, że zarządca lub kurator może być – w razie złej woli lub nieudolności – zwolniony ze swych obowiązków i zastąpiony przez nowego kuratora (art. 169 § 2 k.r.o. w zw. z art. 178 § 2 k.r.o.).

Przewiń do góry