Rozwód a separacja – podobieństwa i różnice

Podobieństwa między rozwodem, a separacją
 1. Zarówno w przypadku separacji, jak i rozwodu wyróżniamy przesłanki pozytywne zaistnienie których pozwala na uwzględnienie żądania, jak też przesłanki negatywne wykluczające orzeczenie rozwodu/separacji. Pozytywnym warunkiem zarówno rozwodu, jak i separacji jest istnienie zupełnego rozkładu pożycia. Negatywna przesłanka separacji/rozwodu zachodzi w przypadku kiedy wskutek orzeczenia ich miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów ich orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 2. Podobieństwa w zakresie orzeczenia o winie rozkładu:
 1. w przypadku separacji, tak jak i w przypadku rozwodu, sąd orzeka o tym, które z małżonków zawiniło w rozpadzie małżeństwa (chyba, że małżonkowie zgodnie oświadczą odmienną wolę),
 2. zaniechanie orzekania o winie wywołuje taki sam skutek, a mianowicie przyjmuje się, że żadne z małżonków nie ponosi winy rozkładu pożycia.
 3. skutki ustalenia winy w przypadku orzeczenia separacji są identyczne, jak w przypadku sprawy rozwodowej (wpływ na orzeczenie obowiązku alimentacyjnego – 60 § 1 i 2 KRO).
 4. W orzeczeniu o separacji sąd rozstrzyga z urzędu o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, o kontaktach rodziców z dzieckiem, o wysokości, w jakiej każde z małżonków jest zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, a także na wniosek obojga małżonków lub jednego z nich rozstrzyga o żądaniach dodatkowych, określonych w 58 § 2 i 3 KRO. Orzeczenie następuje na tych samych podstawach jak w rozwodzie, przy czym należy podkreślić, że zarówno w separacji, jak w rozwodzie sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.
 5. W związku z tym, że proces o separację toczy się według tych samych zasad, co proces o rozwód, nie ma przeszkód, aby w jednym procesie małżonkowie domagali się zarówno rozwodu, jak i separacji. Wskazać przy tym trzeba, że w przypadku kiedy jeden z małżonków domaga się orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. W przypadku jednak kiedy rozwód nie jest dopuszczalny, a żądanie separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację (nie zamyka to oczywiście małżonkom drogi do późniejszego domagania się rozwodu na skutek zmiany okoliczności, które zaistniały po orzeczeniu separacji).
 6. Zasadą jest, że o ile ustawa nie stanowi inaczej, separacja powoduje te same skutki co rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Więcej informacji o skutkach separacji znajdziecie Państwo w osobnym artykule.
Różnice między rozwodem, a separacją
 1. Podstawową różnicą między rozwodem, a separacją jest to, że separacja pomimo, iż uchyla wspólnotę małżeńską, nie powoduje jednak ustania małżeństwa, co uniemożliwia zawarcie nowego związku.
 2. Ponadto rozwód znosi definitywnie wszelką wspólność małżeńską. W przypadku separacji natomiast możliwe jest jej zniesienie (i jej skutków) w drodze postępowania nieprocesowego i powrót małżonków do wspólnego pożycia.
 3. Różnice też istnieją w zakresie przesłanek separacji i rozwodu. Po pierwsze aby orzec separację nie jest konieczne aby rozkład pożycia pomiędzy małżonkami był trwały. Wystarczającą podstawą – o ile nie zachodzą przesłanki negatywne orzeczenia separacji – jest to aby rozkład ten był zupełny. Po drugie żądanie separacji przez małżonka wyłącznie winnego zupełnego rozkładu pożycia nie stanowi przeszkody w orzeczeniu separacji, jak to ma miejsce w przypadku orzekania o rozwodzie.
Istotną różnicą jest także to, że postępowanie o rozwód może toczyć się wyłącznie w trybie procesu. Dla spraw o separację przewidziano natomiast zarówno drogę procesu, jak i postępowania nieprocesowego (które co do zasady pozbawione jest elementu spornego). Podkreślić jednak trzeba, że postępowanie nieprocesowe zostało zastrzeżone wyłącznie dla jednej kategorii spraw o separację. W trybie tym można żądać orzeczenia separacji w przypadku kiedy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i zgodnie wnoszą o orzeczenie separacji. https://www.adwokat-korzeniewska.pl/c/porady-prawne/
Przesłanki orzeczenia separacji
Rozwód tychy
Przewiń do góry