Umowa o dzieło

V CSK 597/17 – postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 20-04-2018

Dokonanie odbioru dzieła nie pozbawia wprawdzie inwestora uprawnień związanych z wykonaniem robót niezgodnie z umową, stanowi jednak, jeżeli nastąpiło bez zastrzeżeń, odpowiednik pokwitowania spełnienia świadczenia i zamyka etap wykonania zobowiązania. Dalsze relacje stron, związane z wykryciem ewentualnych wad, kształtują się na zasadach przewidzianych dla odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady dzieła i odpowiedzialności gwarancyjnej. Odbiór dzieła, niezależnie od swego aspektu faktycznego, może mieć również quasi-umowną naturę, a uprawnienie inwestora do odmowy odbioru dzieła w razie stwierdzenia usterek nie jest nieograniczone i zależy od tego, czy wada ma istotny charakter.

Przewiń do góry