ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU

V CSK 585/17 – postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 19-04-2018

Jeżeli sąd uzna zastrzeżenie strony za trafne – może zweryfikować swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu dowodowym, a następnie zmienić je bądź też uchylić (art. 240 § 1 KPC). Jeśli strona uznaje to postanowienie dowodowe za niezgodne z przepisami postępowania, powinna zgłosić umotywowane zastrzeżenie do protokołu na podstawie art. 162 KPC. Skoro z protokołu rozprawy nie wynika, aby obecny na niej pełnomocnik zawodowy powoda zgłosił zastrzeżenie na podstawie art. 162 KPC, oznacza to niemożność kwestionowania przez powoda tego postanowienia sądu pierwszej instancji w apelacji, co oznacza bezprzedmiotowość rozstrzygnięcia tego zagadnienia przez Sąd Najwyższy.

Przewiń do góry