Alkoholizm a rozwód

Według GUS w 2010 r. alkoholizm stanowił około 20% wszystkich przyczyn rozwodów. Również praktyka sądowa od lat traktuje nałogowy alkoholizm jako jedną z najczęstszych przyczyn powstania trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Uzależnienie alkoholowe definiowane w literaturze jest jako „wszelki sposób picia, który wykracza poza miarę tradycyjnego i zwyczajowego albo poza ramy obowiązującego, przyjętego w całej społeczności picia towarzyskiego, bez względu na czynniki etiologiczne, które do takiego zachowania prowadzą i niezależnie od zakresu, w jakie te czynniki etiologiczne zależą od okoliczności, konstytucji oraz nabytych fizjopatologicznych i metabolicznych” (A.Zieliński, Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych, C.H.Beck Warszawa 2013 r.). Pijaństwo to okoliczność, która ma negatywny wpływ na istnienie rodziny albowiem prowadzi do zaniedbywania obowiązków rodzinnych i zawodowych (obniżenia poziomu pracy i absencji). Osoba nadużywająca alkoholu wykazuje zmniejszone zainteresowanie losami swojego małżeństwa. Zachowanie takiej osoby negatywnie wpływa na kształtowanie wzorców i wychowywanie dzieci (często powoduje demoralizację dzieci), stwarza sytuacje stresowe, a tym samym zagraża spokojowi i bezpieczeństwu domowników oraz wywołuje konflikty w rodzinie. W aspekcie majątkowym alkoholik, wydając pieniądze na alkohol, pozbawia rodzinę środków pieniężnych niezbędnych dla normalnej egzystencji. Zjawiskiem wtórnym nadużywania alkoholu jest natomiast najczęściej m.in. agresja, rękoczyny, zdrada małżeńska, pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny (a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzenie rodziny do nędzy). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 maja 1997 roku (I CKN 86/97) zwrócił uwagę, że alkohol stanowi przyczynę dopuszczania się zniewag słownych oraz naruszenia nietykalności współmałżonka. W judykaturze podkreśla się ponadto, że alkoholizm sprawia, że niejednokrotnie dochodzi od nieuzasadnionych zarzutów pod adresem współmałżonka, np. urojonych zdrad małżeńskich (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 25.02.1998 r., I ACa 729/97). Alkoholizm prowadzi więc do stopniowego zaniku więzi rodzinnych, a w rezultacie do rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie podlega dyskusji, że alkoholizm jest chorobą, tym niemniej to wyłącznie od uzależnionego zależy podjęcie leczenia i jego skuteczność. Dlatego też alkoholizm należy do zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 listopada 2001 roku (I CKN 438/00), wskazał, że „ze względu na drastyczność zachowywania się małżonka uzależnionego od alkoholu, nie można – na płaszczyźnie prawa i konkretnych okoliczności sprawy – wymagać od drugiego małżonka dalszego pożycia z nim, jeżeli sprzeciwia się temu dobro rodziny, a w szczególności dobro małoletnich dzieci stron”. Więcej na temat rozwodu i jego przyczyn znajdziecie Państwo na: Rozwód Zdrada a rozwód Alkoholizm a rozwód Negatywne przesłanki rozwodu Wyrok rozwodowy
Przewiń do góry