Zabezpieczenie wykonania orzeczenia o kontaktach

Z mocy art. 5821 § 2 KPC, sąd w celu zapewnienia wykonania kontaktów może w szczególności:
  • zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której pieczą pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu,
  • zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek depozytowy sądu odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach, nie dotyczy to rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania.
Rozwód tychy
Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem
Dział spadku
Przewiń do góry